Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Ing. Jan Šimr provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy o vedení účetnictví s vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností tohoto subjektu.

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1 Správcem vašich osobních údajů je Ing. Jan Šimr, se sídlem Masarykovo nám. 7/7, Nový Jičín, 74101, identifikační číslo: 01920588, (dále jen "správce").

2.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ing. Jan Šimr, se sídlem Masarykovo nám. 7/7, Nový Jičín, 74101 Adresa elektronické pošty je ucetni@jansimr.cz.

2.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Dalšími příjemce vašich osobních údajů budou v případě uzavření smlouvy o vedení účetnictví uvedené v této smlouvě. Bude se jednat o poskytovatele účetnického software, cloudových řešení a řešení pro správu a předávání faktur.

6.2 Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické služby související s provozem tohoto webu, včetně provozu software a ukládání dat.


7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

7.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce.